Kategorie

Hustla - Świat Kosmetyków

Lista produktów producenta: Penrite

Wizja: Dostar­cza­nie inno­wa­cyj­nych, dosko­na­łych jako­ściowo i pre­cy­zyj­nie dedy­ko­wa­nych lubry­kan­tów oraz pro­fe­sjo­nalne wspar­cie mery­to­ryczne dla klien­tów na całym świe­cie.

Misja: Współ­praca z klien­tami w celu osią­gnię­cia zrów­no­wa­żo­nego, dłu­go­ter­mi­no­wego wzro­stu dzięki naszej pasji i zaan­ga­żo­wa­niu w dosko­nałą obsługę, dostawy i jakość pro­duk­tów.

Pen­rite Oil Com­pany Pty Ltd jest jed­nym z naj­więk­szych pro­du­cen­tów i sprze­daw­ców oleju w Austra­lii. Jeste­śmy w 100% austra­lij­ską, rodzinną firmą mającą prze­szło 85cio let­nie doświad­cze­nie w branży.

Nasza sie­dziba znaj­duje się w Wan­tirna South, Mel­bo­urne, sto­licy stanu Wik­to­ria w Austra­lii. Naszymi głów­nymi ryn­kami zbytu są Austra­lia, Nowa Zelan­dia oraz Wielka Bry­ta­nia, jed­nak zależy nam na udo­stęp­nie­niu naszych pro­duk­tów na rynki w Azji, Ame­ryce, a w szcze­gól­no­ści w całej Euro­pie.

Marka Pen­rite stała się syno­ni­mem wyso­kiej jako­ści lubry­kan­tów. W ciągu ostat­nich 85 lat, a zwłasz­cza przez ostat­nie 25 lat, zbu­do­wa­li­śmy swoją repu­ta­cję jako firma ofe­ru­jąca nie­za­wodne pro­dukty speł­nia­jące naj­now­sze wyma­ga­nia bran­żowe.

Pen­rite korzy­sta z naj­now­szych tech­no­lo­gii i sto­suje tylko wyso­kiej jako­ści skład­niki, takie jak hydro­kra­ko­wana grupa 2, PAO i estry oraz naj­now­sze tech­no­lo­gie typu low SAPS do ole­jów sil­ni­ko­wych. Pen­rite opra­co­wuje i wytwa­rza pro­dukty, które mają spro­stać naj­bar­dziej aktu­al­nym wyma­ga­niom bran­żo­wym, w tym API, ACEA, ILSAC, JASO itp.

Tech­niczne zalety naszych pro­duk­tów:

 • sze­ro­kie zasto­so­wa­nie ole­jów bazo­wych klasy Pre­mium z grup 3,4 i 5,
 • naj­wyż­sza nota 10+ w oce­nie lep­ko­ści,
 • pro­dukty dopa­so­wane do róż­no­ra­kich zasto­so­wań,
 • cer­ty­fi­katy pro­du­cen­tów OEM.

Początki firmy w 1926 roku były skromne — Les Meco­les zało­żył Pen­rite Oil Com­pany, wkrótce potem kupił swój pierw­szy zakład w Mel­bo­urne w Austra­lii. Pro­du­ku­jąc wyso­kiej jako­ści smary z zapa­sów z Pen­syl­wa­nii, uwa­żane wów­czas za naj­lep­sze na świe­cie.


W 1979 roku, z powodu złego stanu zdro­wia, Les sprze­dał firmę John’owi Dymond, Dyrek­to­rowi Ds. Sprze­daży Kra­jo­wej w Lubri­zol Austra­lia, który był inży­nie­rem mecha­ni­kiem z zawodu oraz pasjo­na­tem moto­ry­za­cji. Szybko powięk­szył asor­ty­ment pro­duk­tów firmy Pen­rite. Dzięki jego tech­nicz­nemu wykształ­ce­niu i przy­kła­da­niu uwagi do jako­ści, pro­dukty firmy Pen­rite nadal były naj­wyż­szej jako­ści miały sze­ro­kie zasto­so­wa­nie.


Dzięki powo­ła­niu Zespołu Badaw­czego Pen­rite na początku lat 80-tych, John mógł speł­nić wszyst­kie wyma­ga­nia doty­czące badań i roz­woju dla pro­duk­tów nie tylko samo­cho­do­wych, ale także moto­cy­kli, rowe­rów, gokar­tów i cię­ża­ró­wek.


Kie­ru­jąc się filo­zo­fią „każdy pro­dukt, każde zasto­so­wa­nie, każdy klient” John roz­sze­rzył moż­li­wo­ści pro­duk­cyjne firmy, aby móc wytwa­rzać kon­kretne pro­dukty na każdy rynek. Dzięki czemu firma Pen­rite mogła być obecna w każ­dej branży.


Mając naj­więk­szą gamę pro­duk­tów obję­tych 100% gwa­ran­cją, John wypra­co­wał markę, która jest w dzi­siej­szych cza­sach syno­ni­mem wyso­kiej jako­ści i nie­za­wod­no­ści.


Od 85 lat Pen­rite jest firma rodzinną. Obec­nie Toby i Nigel Dymond zarzą­dzają świa­tową firmą z Mel­bo­urne w Austra­lii, opie­ra­jąc się na wie­dzy tech­nicz­nej Johna, jego pasji i filo­zo­fii.

Więcej
na stronę
 • Nowy W magazynie
  Chłodziwo bez zastsowania glikolu, które chroni przed korozją, kawitacją, tworzeniem się kamienia i utlenianiem.Z tego 1L super koncentratu przygotujesz 20L gotowego płynu chłodzącego.
 • Oczekiwanie na dostawę
  Najwyższej jakości w pełni syntetyczny olej, wyprodukowany na bazie PAO i Estrów, klasy SAE 0W-40. Jest przystosowany do nowoczesnych silników, niezawierający modyfikatorów tarcia. Produkt zawiera pakiet dodatków FULL ZINC+ (przekraczający poziom 1800 ppm ), dzięki czemu zapewnia doskonałą ochronę oraz znakomite osiągi silnika.
  289,00 zł
  Do koszyka
 • Oczekiwanie na dostawę
  Najwyższej jakości w pełni syntetyczny olej, wyprodukowany na bazie PAO i Estrów, klasy SAE 5W-50. Jest przystosowany do nowoczesnych silników, niezawierający modyfikatorów tarcia. Produkt zawiera pakiet dodatków FULL ZINC+ (przekraczający poziom 1800 ppm ), dzięki czemu zapewnia doskonałą ochronę oraz znakomite osiągi silnika.
  289,00 zł
  Do koszyka
 • W magazynie
  Najlepszy spośród olei silnikowych o bardzo wysokiej wydajności, 10 Tenths Racing 0 wykorzystuje połączenie syntetycznych olejów bazowych PAO (grupa 4) i Estrów (grupa 5) z wysoką zawartością cynku. Klasa 0W-20 nie jest powszechnie stosowana w samochodach drogowych , ale głównie wyścigowych. Przeznaczony do stosowania w silnikach benzynowych o wysokich...
 • Oczekiwanie na dostawę
  10 Tenths Racing 5 jest olejem silnikowym o niskim współczynniku tarcia odpornym na ścinanie. Najlepszy spośród olei silnikowych o bardzo wysokiej wydajności, 10 Tenths Racing 5 wykorzystuje połączenie syntetycznych olejów bazowych PAO (grupa 4) i Estrów (grupa 5) z wysoką zawartością cynku. 10 Tenths Racing 5 jest zalecany zarówno do samochodów drogowych...
  315,00 zł
  Do koszyka
 • Nowy W magazynie
  Przeznaczony do smarowania elementów silnika podczas montażu. Idealny do wałków rozrządu, korbowodów i łożysk.
 • Nowy W magazynie
  SILICONE BRAKE FLUID is a premium quality, fully synthetic silicone brake fluid designed for use where DOT 5 Silicone brake fluids are required. It fully meets the requirements of the US FMVSS 116 DOT 5 Specification.
 • W magazynie
  Engine Flush to szybko działający środek do czyszczenia silnika
 • W magazynie
  Opatentowany dodatek do oleju napędowego, płynnym bimetalicznym katalizatorem platynowo-cerowym opracowanym aby czyścić zapchane filtry cząstek stałych DPF oraz usprawnić pracę i zmniejszyć koszty konserwacji DPF oraz układu kontroli emisji spalin w silnikach diesla. 
 • Oczekiwanie na dostawę
  Enviro + 5W-30 jest olejem silnikowym zatwierdzonym przez producentów OEM do serwisów gwarancyjnych, produkowanym przy wykorzystaniu najnowszej technologii low i mid SAPS (mała/średnia zawartość popiołów siarczanowych, fosforu i siarki). Enviro 5W-30 jest zatwierdzony przez BMW, Mercedes Benz, Porsche i Volkswagen.
  265,00 zł
  Do koszyka
 • Oczekiwanie na dostawę
  Enviro + 5W-40 jest olejem silnikowym zatwierdzonym przez producentów OEM do serwisów gwarancyjnych, produkowanym przy wykorzystaniu najnowszej technologii low i mid SAPS (mała/średnia zawartość popiołów siarczanowych, fosforu i siarki). Może być używany w różnych samochodach osobowych benzynowych i diesla wysokoprężnych małej mocy oraz w samochodach z...
  47,00 zł
  Do koszyka
 • Wyprzedaż! W magazynie
  Everyday Plus 10W40 jest półsyntetycznym olejem silnikowym klasy Premium, charakteryzujący się lepkością 10W40 według SAE. Jest produktem wykonanym z doskonale zbalansowanej mieszanki specjalnych dodatków oraz mineralnych i syntetycznych olejów bazowych.
  32,30 zł -15% 38,00 zł
 • Oczekiwanie na dostawę
  HPR 5 to olej silnikowy zapewniający optymalną wydajność. Wykorzystuje połączenie najnowszych technologicznie dodatków i modyfikatorów lepkości ograniczających ścinanie, aby zapewnić dodatkową ochronę przed zużyciem, korozją, utlenianiem, gromadzeniem się osadów i osadów na tłoku. 
  45,00 zł
  Do koszyka
 • W magazynie
  HPR Diesel 5 zawiera mieszankę dodatków, w tym zwiększoną zawartość dyspergentów, aby zapewnić dodatkową ochronę przed zużyciem, korozją, utlenianiem i gromadzeniem się osadów.  HPR Diesel 5 przeznaczony jest do stosowania w silnikach diesla najnowszej generacji, wysokoprężnych małej mocy, w tym silnikach nowej generacji common rail i wyposażonych we...
 • Nowy W magazynie
  Olej motocyklowy PENRITE MC-4ST Semi Synthetic 10W-30 4L
 • W magazynie
  Olej silnikowy klasy Premium wyprodukowanym na bazie PAO oraz Estrów z dodatkiem specjalnych modyfikatorów skutecznie ograniczających tarcie.
Pokazuje 1 - 16 z 23 elementów